Európske emisné normy pre kachle na tuhé paliva 

Spaľovanie tuhých palív je vždy sprevádzané produkciou znečisťujúcich látok a všeobecným cieľom by malo byť znížiť ich množstvo na prijateľnú úroveň. Jedným z nástrojov na zníženie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok sú legislatívne požiadavky na spaľovacie zariadenia a palivo, ktoré sa uplatňujú pri uvádzaní spaľovacieho zariadenia na trh za účasti notifikovaného orgánu, príp. pri ich prevádzke. Článok sa zaoberá platnými požiadavkami na emisie znečisťujúcich látok a účinnosť spaľovacieho zariadenia, ktoré sú legislatívne vyžadované tak v celej EÚ, ako aj ďalšími požiadavkami, ktoré sú dané v niektorých jednotlivých krajinách. Európskych lídrov v tejto oblasti predstavujú Nemecko a Rakúsko. Pretože sú jednotlivé limity vyjadrované v rôznych jednotkách a pri rôznych podmienkach (referenčný obsah O2), sú v tomto príspevku limity prepočítané tak, aby bolo možné vykonať ich porovnanie a zodpovedať otázku, ako sa líšia a kde sú požiadavky najprísnejšie.

Sprísnenie všeobecných limitov potom prinášajú v jednotlivých štátoch rôzne vyhlášky a nariadenia, prípadne dobrovoľné ekologické známky. Medzi najznámejšie ekologické známky a podporné programy patria:

Poznámka: v ďalšej časti textu je v niektorých prípadoch uvedená jednotka m3N – tá predstavuje objem v metroch kubických pri 101 325 Pa a 0 °C – pri tzv. normálnych podmienkach.

EURÓPSKE EMISNÉ LIMITY VŠEOBECNE

Emisné limity musia podľa noriem plniť spotrebiče len pri menovitom výkone (okrem spotrebičov spaľujúcich drevné pelety, ktoré majú odlišné limity pri zníženom výkone). Tabuľka emisných limitov je označená ako tab. č. 1. Ďalej sú v tabuľke uvedené aj hodnoty minimálnej účinnosti pre dané spotrebiče.

Tab. č. 1 Všeobecné emisné limity, EÚ

normapredmet normy 1)limit pre CO 2)
[%]
limit pre CO 2)
[mg/m3N]
min. účinnosť
[%]
EN 13240krbová kachle1,012 50050
EN 13229krbové vložky1,012 50030
kachľové pece a vstavané dekoratívne spotrebiče < 15 kW0,22 50075
EN 14785spotrebiče spaľujúce drevené pelety0,04 / 0,06 3)500 / 750 3)75 / 70 3)
EN 15250akumulačná pece0,33 75070
EN 12815sporáky1,012 50060
EN 15821saunové kachle na pevné palivá (drevené polená)1,012 50050
1) uvedené najbežnejšie spotrebiče spadajúce pod danú normu
2) pri referenčnom obsahu O2 = 13 %
3) hodnoty pri zníženom výkone

Všeobecne možno povedať, že tieto emisné limity sú v porovnaní s požiadavkami na kotly mierne [15] a minimálnej účinnosti sú pomerne nízke. Problém s účinnosťou nastáva v prípade krbových vložiek (ďalej len KV). Tie sú určené do obstavby, prípadne sú napojené na akumulačný prvok, ktorým prechádzajú spaliny. Pre správnu funkčnosť celku (KV + akumulačný prvok) je teda nutné, aby spaliny za KV mali vysokú teplotu – samotná KV má nízku účinnosť. Výrobcovia však ponúkajú (zrejme z obavy, že by zákazníci ich výrobky nekupovali) KV s účinnosťou cez 70 %. K tomuto trendu sú výrobcovia často tlačení prísnejšími požiadavkami v krajinách EÚ, v ktorých by s výrobkami, ktoré majú nižšiu účinnosť, než požadujú miestne predpisy, neuspeli.

Treba si uvedomiť, že potreba tepla objektu nie je po celú vykurovaciu sezónu rovnaká. Pri krbových vložkách s vodným výmenníkom je možným riešením akumulačná nádoba na vykurovaciu vodu, ktorá umožňuje krbovej vložke pracovať pri ideálnom menovitom výkone. Pri modulácii výkonu (na tzv. znížený výkon) dochádza k vyššej produkcii emisií a nižšej účinnosti. Je preto dobré krbové kachle zbytočne nepredimenzovať a tým docieliť čo najväčšie pokrytie vykurovacej sezóny v prevádzke na menovitý výkon.

ČESKÁ REPUBLIKA - EMISNÉ LIMITY VŠEOBECNE

Česká republika preberá limity z vyššie uvedených noriem. U sálavých zdrojov tepla (lokálne ohrievače) zákon č. 201/2012 Zb. – o ochrane ovzdušia stanovuje ďalšie povinnosti tak pre výrobcov (dovozcov) spaľovacích zariadení, ako aj pre prevádzkovateľov.

Pre lokálne ohrievače určené na pripojenie na teplovodnú sústavu ústredného vykurovania (napr. krbové vložky alebo kachle s vodným výmenníkom) platia emisné limity pre CO a prach (TZL) podľa prílohy č. 10 časti I a II zákona č. 201/2012 Zb. v znení neskorších zákonov. Lokálne ohrievače uvádzané na trh SR, ktoré slúžia ako zdroj tepla pre teplovodnú sústavu ústredného vykurovania, musia spĺňať požiadavky uvedené v tabuľke tab. č. 2, ktoré sú použiteľné v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2019. V podstate sa jedná o 1,38-krát miernejšie požiadavky na CO a prach ako požiadavky na triedu kotla 4 podľa EN 303-5:2012 určené pre teplovodné kotla.

Tab. č. 2 Minimálna emisná požadavky pre lokálne ohrievače uvádzané na trh, ktoré slúžia ako zdroj tepla pre teplovodnú sústavu ústredného vykurovania s menovitým príkonom do 300 kW, ktoré sa použijú od 1. januára 2018 do 31. decembra 2019 – Príloha č. 10, Časť II zákona č. 201 /2012 Zb.

Dodávka palivaPalivoMenovitý tepelný príkon
[kW]
Medzné hodnoty emisií 1)
COPrach (TZL)
mg/m3N při 13% O2 (mg/m3N při 10% O2)
RučnéBiologické / Fosílne≤ 3001 200 (1 650)75 (103)
SamočinnáBiologické / Fosílne≤ 3001 000 (1 375)60 (83)
1) Vzťahuje sa k suchým spalinám, teplote 273,15 K, tlaku 101,325 kPa ak referenčnému obsahu kyslíka 13 % (k referenčnému obsahu kyslíka 10 %)

Od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 budú pre osoby uvádzajúce lokálny ohrievač na trh v SR platiť požiadavky podľa Prílohy č. 10, časti III zákona č. 201/2012 Zb. na spaľovacie stacionárne zdroje na pevné palivá vymedzené v článku 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1185, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov na tuhé palivá.

Podľa článku 1 nariadenia sa požiadavky vzťahujú na nasledujúce spaľovacie stacionárne zdroje:

Podľa článku 1 nariadenia sa požiadavky nevzťahujú na:

Lokálne ohrievače musia spĺňať nasledujúce limitné hodnoty emisií, ktoré sa vzťahujú k suchým spalinám, teplote 273 K, tlaku 101,3 kPa ak referenčnému obsahu kyslíka 13 %:

 1. Medzné hodnoty emisií TZL:
  1. pri ohrievačoch s otvorenou spaľovacou komorou nesmie prekročiť 50 mg.m−3N pri meraní metódou A, alebo 6 g/kg (sušiny) pri meraní metódou B;
  2. u ohrievačov s uzavretou spaľovacou komorou využívajúcich tuhé palivá iné ako lisované drevo vo forme peliet a zo sporákov nesmie prekročiť 40 mg.m−3N pri meraní metódou A, alebo 5 g/kg (sušiny) pri meraní metódou B, alebo 2,4 g /kg (sušiny) v prípade biomasy alebo 5,0 g/kg v prípade tuhých fosílnych palív pri meraní metódou C;
  3. u ohrievačov s uzavretou spaľovacou komorou využívajúcich lisované drevo vo forme peliet nesmie prekročiť 20 mg.m−3N pri meraní metódou A, alebo 2,5 g/kg (sušiny) pri meraní metódou B3, alebo 1,2 g/kg (sušiny) pri meraní metódou C.
 2. Medzné hodnoty emisií plynných organických zlúčenín (TOC):
  1. emisie TOC z lokálnych ohrievačov na tuhé palivo s otvorenou spaľovacou komorou, z lokálnych ohrievačov na tuhé palivo s uzavretou spaľovacou komorou využívajúcich tuhé palivo iné ako lisované drevo vo forme peliet a zo sporákov nesmie prekročiť 120 mgC.m−3N;
  2. emisie TOC z lokálnych ohrievačov na tuhé palivá s uzavretou spaľovacou komorou využívajúcich lisované drevo vo forme peliet nesmú prekročiť 60 mgC.m−3N.
 3. Medzné hodnoty emisií oxidu uhoľnatého (CO):
  1. pri ohrievačoch s otvorenou spaľovacou komorou nesmie prekročiť 2 000 mg/m3;
  2. u ohrievačov s uzavretou spaľovacou komorou využívajúcich tuhé palivo iné ako lisované drevo vo forme peliet a zo sporákov nesmie prekročiť 1 500 mg.m-3N;
  3. pri ohrievačoch s uzavretou spaľovacou komorou využívajúcich lisované drevo vo forme peliet nesmie prekročiť 300 mg/m3.
 4. Medzné hodnoty emisií oxidov dusíka (NOx):
  1. pri ohrievačoch na tuhé palivo s otvorenou spaľovacou komorou, pri ohrievačoch na tuhé palivá s uzavretou spaľovacou komorou a zo sporákov využívajúcich biomasu nesmie prekročiť 200 mg.m-3N, vyjadrené ako NO2;
  2. v prípade ohrievačov s otvorenou spaľovacou komorou, z ohrievačov na tuhé palivo s uzavretou spaľovacou komorou a zo sporákov využívajúcich fosílne tuhé palivo nesmie prekročiť 300 mg/m3, vyjadrené ako NO2.

POZNÁMKA: Požiadavky sa teda týkajú aj lokálnych ohrievačov bez teplovodného výmenníka. Tieto limitné hodnoty emisií sú platné v EÚ až od 1. januára 2022 na rozdiel od zákona č. 201/2012 Zb., kde je platnosť o dva roky skôr. Nariadenie o ekodizajne navyše od 1. januára 2022 zavádza požiadavky na sezónnu energetickú účinnosť vykurovania:

NAŠE KACHLE SPLŇUJÚ VŠETKY EMISNÉ LIMITY
Všetky naše ponúkané kachle na drevo spĺňajú emisné limity európsku, českú, rakúsku i nemeckú emisnú normu BIMSchV 2 s použitím katalyzátora.

 • 19 602 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Teplovzdušná pec na drevo HEATER - 9 kW doporučujeme pre vykurovanie chát či chalúp, reštaurácií, krčiem či pivníc, menších výrobných hál aj dielní, do klubovne, prístavkov či Špejcharem, alebo aj do obývačiek aj ako štýlový doplnok moderného domu a pod. Možnosť rôznych úprav kachlí na požiadanie podľa dohody. Účinnosť kachlí HEATER je 80,9 %....

  19 602 Kč
  Skladom / do 5-tich dní
 • 26 862 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Teplovzdušná pec na drevo HEATER - 17 kW odporúčame pre vykurovanie chát či chalúp, reštaurácií, krčiem či pivníc, menších výrobných hál aj dielní, do klubovne, prístavkov či Špejcharem, alebo aj do obývačiek aj ako štýlový doplnok moderného domu a pod. Možnosť rôznych úprav kachlí na požiadanie podľa dohody. Účinnosť kachlí HEATER je 80,9 %....

  26 862 Kč
  Skladom / do 5-tich dní
 • 5 445 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Teplovodný výmenník pre 9 kW teplovzdušná pec na drevo HEATER s výkonom 5 kW. Výstupy výmenníka (pre napojenie vody) sú v zadnej časti kachlí. Veľkosť rúrkového závitu je 1 "(cól). Pre viacero doplnkov pre teplovzdušná pec HEATER prejdite do sekcie príslušenstva, napr. pre dokúpenia stojančeku kachlí HEATER či opláštenie teplovzdušných kachlí HEATER.

  5 445 Kč
  Skladom / do 5-tich dní
 • 32 065 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Špeciálna teplovzdušná pec 17 kW s platňou vám vyrobíme na zákazku. Odporúčame pre priestor 340 m3. Účinnosť kachlí HEATER je 80,9 %. Možnosť rôznych úprav kachlí na požiadanie podľa dohody. Špeciálna teplovzdušná pec na drevo HEATER odporúčame pre vykurovanie chát či chalúp, reštaurácií, krčiem či pivníc, výrobných hál i dielní, do klubovne,...

  32 065 Kč
  Skladom / do 5-tich dní

NEMECKO - EMISNÉ LIMITY VŠEOBECNE

V Nemecku je platná vyhláška 1. BImSchV, ktorá upravuje (sprísňuje) limity pre koncentrácie škodlivín vypúšťaných do ovzdušia pri prevádzke lokálnych spotrebičov na tuhé palivá.

Pre zariadenia uvedené do prevádzky po 1. 1. 2015 platia emisné limity a minimálne účinnosti uvedené v tab. č. 3 – tzv. Stufe 2 (BIMSchV 2). Tieto limity musia zariadenie splniť pri menovitom výkone.

Tab. č. 3 Požiadavky podľa 1. BImSchV Stufe 2 pre zariadenia uvádzané na trh

zariadenienormaprach 1)
[mg/m3N]
CO 1)
[mg/m3N]
účinnosť
[%]
interiérový ohrievač bez násypnej šachty (krátkodobý spal. proces)EN 13240401 25073
interiérový ohrievač s násypnou šachtou (dlhodobý spal. proces)EN 13240401 25070
krbová vložka prevádzkovaná s uzavretými prikladacími dvierkamiEN 13229401 25075
vložka pre kachľové pece bez násypnej šachtyEN 13229401 25080
vložka pre kachľové pece s násypnou šachtouEN 13229401 25080
akumulačné kachleEN 15250401 25075
spotrebiče spaľujúce drevné pelety bez vodného výmenníkaEN 147853025085
spotrebiče spaľujúce drevné pelety s vodným výmenníkomEN 147852025090
varný spotrebičEN 12815401 50070
varný spotrebič s vodným výmenníkomEN 12815401 50075
saunové kachle na pevné palivá (drevené polená)EN 15821401 25073
1) limity sú uvedené pri referenčnom O2 = 13 %
krátkodobý spaľovací proces = medzi jednotlivými priloženiami je 0,75 až 1 hodina
dlhodobý spaľovací proces = medzi jednotlivými priloženiami sú minimálne 4 hodiny

Prevádzkovateľ musí preukázať plnenie limitov pre zariadenia uvedené do prevádzky pred 25. 11. 2009. To možno preukázať buď predložením certifikátu od výrobcu zariadenia, alebo meraním vykonávaným kominárom. V prípade, že zariadenie emisné limity nesplní, musí byť vyradené z prevádzky alebo vybavené dodatočným zariadením umožňujúcim splniť emisné limity (k dátumu uvedenému vo vyhláške, v závislosti od veku spotrebiča). Pravidelné meranie lokálnych spotrebičov sa u prevádzkovateľa nevykonáva (vykonáva sa len pri teplovodných kotloch).

NAŠE KACHLE SPLŇUJÚ VŠETKY EMISNÉ LIMITY
Všetky naše ponúkané kachle na drevo spĺňajú emisné limity európsku, českú, rakúsku i nemeckú emisnú normu BIMSchV 2 s použitím katalyzátora.

 • 4 140 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Katalyzátor slúži na zníženie množstva škodlivín v spalinách kachlí.Katalyzátor je distribuovaný v kolene dymovodu 90 °.Priemer dymovodu: 130 mmTento katalyzátor je určený predovšetkým pre nemecký a rakúsky trh.Pre viacero doplnkov pre teplovzdušné kachle HEATER prejdite do sekcie príslušenstva. Viac informácií o katalyzátoroch pre kachle.

  4 140 Kč
  Skladom / do 5-tich dní
 • 26 862 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Teplovzdušná pec na drevo HEATER - 17 kW odporúčame pre vykurovanie chát či chalúp, reštaurácií, krčiem či pivníc, menších výrobných hál aj dielní, do klubovne, prístavkov či Špejcharem, alebo aj do obývačiek aj ako štýlový doplnok moderného domu a pod. Možnosť rôznych úprav kachlí na požiadanie podľa dohody. Účinnosť kachlí HEATER je 80,9 %....

  26 862 Kč
  Skladom / do 5-tich dní
 • 5 445 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Teplovodný výmenník pre 9 kW teplovzdušná pec na drevo HEATER s výkonom 5 kW. Výstupy výmenníka (pre napojenie vody) sú v zadnej časti kachlí. Veľkosť rúrkového závitu je 1 "(cól). Pre viacero doplnkov pre teplovzdušná pec HEATER prejdite do sekcie príslušenstva, napr. pre dokúpenia stojančeku kachlí HEATER či opláštenie teplovzdušných kachlí HEATER.

  5 445 Kč
  Skladom / do 5-tich dní
 • 32 065 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Špeciálna teplovzdušná pec 17 kW s platňou vám vyrobíme na zákazku. Odporúčame pre priestor 340 m3. Účinnosť kachlí HEATER je 80,9 %. Možnosť rôznych úprav kachlí na požiadanie podľa dohody. Špeciálna teplovzdušná pec na drevo HEATER odporúčame pre vykurovanie chát či chalúp, reštaurácií, krčiem či pivníc, výrobných hál i dielní, do klubovne,...

  32 065 Kč
  Skladom / do 5-tich dní

RAKÚSKO - EMISNÉ LIMITY VŠEOBECNE

V Rakúsku sú emisné limity upravené dohodou 15a B-VG [14], požadované hodnoty sú uvedené v tab. č. 4 (ručná dodávka paliva) a tab. č. 5 (automatická dodávka paliva). Tieto hodnoty musia splniť každé spaľovacie zariadenie (všetky veľkosti) pri skúškach pri menovitom výkone. Pri spaľovacích zariadeniach s menovitým výkonom nad 8 kW musia byť splnené limity nielen pri menovitom výkone, ale pre CO, OGC a účinnosť aj pri zníženom výkone (50% Pjm u ručne obsluhovaných, 30% Pjm u automaticky obsluhovaných). Minimálna účinnosť aj pre spaľovacie zariadenia s menovitým výkonom pod 8 kW sú uvedené v tab. č. 6.

Tab. č. 4 Požiadavky podľa 15a B-VG, emisné limity – ručná dodávka paliva

ParameterEmisné limity [mg/MJ]
Drevené paliváOstatné štandardizované biogénne paliváFosílne palivá
Lokálne ohrievačeSpaľovacie zariadenie napojené na ústredné vykurovanie< 50 kW menovitého výkonu> 50 kW menovitého výkonu< 50 kW menovitého výkonu> 50 kW menovitého výkonu
CO1 1005001 1005001 100500
NOx150100300300100100
OGC503050308030
Prach (TZL)353035353535

Tab. č. 5 Požiadavky podľa 15a B-VG, emisné limity – automatická dodávka paliva

ParametrEmisné limity [mg/MJ]
Drevené pelety
Lokálne ohrievače
Drevené pelety
Spaľovacie zariadenie napojené na ústredné vykurovanie
Ostatné drevené palivoOstatné štandardizované biogénne palivá
CO500a250a250a500a
NOx100100100300
OGC30203020
Prach (TZL)25203035
a limitná hodnota môže byť prekročená o 50 % počas skúšky zníženého výkonu – 30 % menovitého výkonu

Tab. č. 6 Požiadavky na minimálnu účinnosť podľa 15a B-VG

Spaľovacie zariadeniaÚčinnosť [%]
Sporáky na fosílne palivá73
Sporáky na štandardné biogénne palivá72
Spaľovacie zariadenia na fosílne a štandardné biogénne palivá80

NAŠE KACHLE SPLŇUJÚ VŠETKY EMISNÉ LIMITY
Všetky naše ponúkané kachle na drevo spĺňajú emisné limity európsku, českú, rakúsku i nemeckú emisnú normu BIMSchV 2 s použitím katalyzátora.

 • 4 140 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Katalyzátor slúži na zníženie množstva škodlivín v spalinách kachlí.Katalyzátor je distribuovaný v kolene dymovodu 90 °.Priemer dymovodu: 130 mmTento katalyzátor je určený predovšetkým pre nemecký a rakúsky trh.Pre viacero doplnkov pre teplovzdušné kachle HEATER prejdite do sekcie príslušenstva. Viac informácií o katalyzátoroch pre kachle.

  4 140 Kč
  Skladom / do 5-tich dní
 • 26 862 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Teplovzdušná pec na drevo HEATER - 17 kW odporúčame pre vykurovanie chát či chalúp, reštaurácií, krčiem či pivníc, menších výrobných hál aj dielní, do klubovne, prístavkov či Špejcharem, alebo aj do obývačiek aj ako štýlový doplnok moderného domu a pod. Možnosť rôznych úprav kachlí na požiadanie podľa dohody. Účinnosť kachlí HEATER je 80,9 %....

  26 862 Kč
  Skladom / do 5-tich dní
 • 5 445 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Teplovodný výmenník pre 9 kW teplovzdušná pec na drevo HEATER s výkonom 5 kW. Výstupy výmenníka (pre napojenie vody) sú v zadnej časti kachlí. Veľkosť rúrkového závitu je 1 "(cól). Pre viacero doplnkov pre teplovzdušná pec HEATER prejdite do sekcie príslušenstva, napr. pre dokúpenia stojančeku kachlí HEATER či opláštenie teplovzdušných kachlí HEATER.

  5 445 Kč
  Skladom / do 5-tich dní
 • 32 065 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Špeciálna teplovzdušná pec 17 kW s platňou vám vyrobíme na zákazku. Odporúčame pre priestor 340 m3. Účinnosť kachlí HEATER je 80,9 %. Možnosť rôznych úprav kachlí na požiadanie podľa dohody. Špeciálna teplovzdušná pec na drevo HEATER odporúčame pre vykurovanie chát či chalúp, reštaurácií, krčiem či pivníc, výrobných hál i dielní, do klubovne,...

  32 065 Kč
  Skladom / do 5-tich dní

POROVNANIE LIMITOV

Pre možnosť porovnávania emisných limitov platných v rôznych krajinách je dôležité mať tieto hodnoty vyjadrené v rovnakých jednotkách (koncentrácia mg/m3N alebo emisný faktor mg/MJ) a tiež vztiahnuté na rovnaké porovnávacie podmienky – referenčný obsah kyslíka, suché spaliny pri normálnych podmienkach. V Rakúsku sú limity uvádzané ako emisný faktor vztiahnutý na energiu obsiahnutú v palive, na rozdiel od SR a Nemecka, kde sú limity uvádzané ako koncentrácia vztiahnutá na objem suchých spalín. Porovnanie limitov je teda nutné vykonávať prepočtom cez výhrevnosť paliva a množstvo spalín, vzniknutých spálením 1 kg paliva.

Porovnanie limitov ukazuje na veľkú roztrieštenosť limitov v rámci EÚ, ktoré by sa mali zjednotiť k 1. 1. 2022, kedy nadobudne účinnosť Nariadenie komisie EU 2015/1185 o ekodizajne na lokálne ohrievače. Dnes najkomplexnejšie sleduje emisie znečisťujúcich látok Rakúsko. Najmenej prísne požiadavky má európska norma.

Pre lepšiu prehľadnosť je v tab. č. 7 uvedené porovnanie minimálnych požiadaviek na krbovú vložku s teplovodným výmenníkom s menovitým výkonom 8 kW na kusové drevo pri uvedení na trh a tiež pri pravidelných kontrolách (vyžadované zákonom č. 201/2012 – o ochrane ovzdušia a rakúskou vyhláškou 15a B-VG) .

Tab. č. 7 Porovnanie dnes platných a budúcich požiadaviek na emisie a účinnosť pre konkrétnu inštaláciu krbovej vložky s vodným výmenníkom s celkovým výkonom 8 kW (príkon 10 kW) – ručné prikladanie kusovým drevom

Pri referenčnom O2 = 13 %Ručné
Kusové drevo
Frekvencia
CO[mg/m3N]EU – EN 13229 – dnes12 500pri certifikácii
ČR – EN 13229 – dnes12 500pri certifikácii
ČR – Zák. 201/2012 Sb.pri certifikácii a každé dva roky revízie zariadenia 2)
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 20175 000
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 20191 200
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 20211 500
Nariadenie EU 2015/1185 od 1. 1. 20221 500
Německo – 1. BImSchV Stufe 2 – dnes1 250pri certifikácii
Rakousko – 15a B-VG – dnes716 (500) 1)pri certifikácii + revízia 2 roky 3)
OGC[mg/m3N]EU – EN 13229 – dnes
ČR – EN 13229 – dnes
ČR – Zák. 201/2012 Sb.pri certifikácii
od 1. 1. 2020120
Nariadenie EU 2015/1185 od 1. 1. 2022120
Německo – 1. BImSchV Stufe 2 – dnes
Rakousko – 15a B-VG – dnes43 (30) 1)pri certifikácii
NOx[mg/m3N]EU – EN 13229 – dnes
ČR – EN 13229 – dnes
ČR – Zák. 201/2012 Sb.pri certifikácii
od 1. 1. 2020200
Nariadenie EU 2015/1185 od 1. 1. 2022200
Německo – 1. BImSchV Stufe 1 – dnes
Rakousko – 15a B-VG – dnes143 (100) 1)pri certifikácii
Prach (TZL)[mg/m3N]EU – EN 13229 – dnes
ČR – EN 13229 – dnes
ČR – Zák. 201/2012 Sb.pri certifikácii a každé dva roky revízie zariadenia 2)
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017150
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 201975
od 1. 1. 202040
Nariadenie EU 2015/1185 od 1. 1. 202240
Německo – 1. BImSchV Stufe 2 – dnes40pri certifikácii
Rakousko – 15a B-VG – dnes50 (35) 1)pri certifikácii
Účinnosť[%]EU – EN 13229 – dnes30 %pri certifikácii
ČR – EN 13229 – dnes30 %pri certifikácii
ČR – Zák. 201/2012 Sb.
Nariadenie EU 2015/1185 od 1. 1. 202265 % – sezonní energ. účinnostpri certifikácii
Německo – 1. BImSchV Stufe 2 – dnes75 %pri certifikácii
Rakousko – 15a B-VG – dnes80 %pri certifikácii + revízia 2 roky 3)
1) v zátvorke sú uvedené pôvodné hodnoty merných emisií podľa 15a B-VG v mg/MJ, hodnota pred zátvorkou predstavuje vypočítanú koncentráciu v mg/m3N pri 13 % O2
2) Nejedná sa o pravidelné meranie, ale iba o vizuálnu kontrolu zariadenia

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz


HEATER informácie

Katalóg kachle HEATER

Využitie kachlí HEATER