PRÁVNA DOLOŽKA

Všeobecne

Podmienky tejto právnej doložky sa vzťahujú iba na tieto internetové stránky (obsah hosťovaný na doméne www.heater-kamna.cz, vrátane všetkých možných subdomén) vlastníka stránok, ktorým je Lukáš Hájek so sídlom na adrese Krčínova 884, 288 02 Kolín, Stredočeský kraj, Česká republika, registrované u Živnostenského úradu pod IČ 71607447 (ďalej len "vlastník stránok").

Prečítajte si, prosím, právny doložku starostlivo.
Vstupom na tieto internetové stránky alebo použitím informácií obsiahnutých na týchto stránkach, prípadne sprostredkovaných týmito stránkami, ste viazaní touto právnou doložkou. V prípade konfliktu medzi podmienkami určitého produktu alebo služby ponúkaných vlastníkom stránok a touto právnou doložkou platia podmienky daného produktu či služby. V prípade, že zo znením tejto Právne doložky nesúhlasíte, okamžite tieto stránky opustite. Zotrvaním na týchto stránkach prejavujete bezvýhradný súhlas s jej znením.

Copyright
Všetky materiály publikované na webových stránkach tejto internetovej aplikácie sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok tejto internetovej aplikácie (najmä popisy a vyobrazenie predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

V takom prípade, že tieto stránky a / alebo stránky umiestnené na subdoméne či subdoménach tejto domény obsahujú možnosť zaslania príspevku, stáva sa tento príspevok po jeho odoslaní úplne a bez zvyšku majetkom vlastníka stránok a prechádza tak na neho bez akýchkoľvek ďalších podmienok a obmedzení všetky autorské práva k odoslanému príspevku. Príspevkom sa v tomto zmysle rozumie akýkoľvek text, audiovizuálne dielo, počítačový program a alebo akýkoľvek dátový obsah, ktorý možno zaslať po sieti internet. Vlastník stránok je oprávnený, podľa vlastného uváženia, zverejniť takýto príspevok a to vrátane plného mena a priezviska jeho pôvodného autora, tak ako ich vlastníkovi stránok známy.

Zaslaním príspevku podľa predchádzajúceho odseku sa rozumie aj zaslanie pomocou elektronickej pošty.

Všetky autorské práva k vyššie popísaným príspevkom odoslaných akoukoľvek aplikáciou, ktorá je prevádzkovaná na tejto doméne a / alebo subdoméne alebo subdoménach tejto domény zostávajú vo vlastníctve vlastníka stránok aj po ich odoslaní.

Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na zaslanie pomocou elektronickej pošty.

V prípade, že stránky umožňujú zriadiť užívateľovi tzv. "Zákaznícky účet" či inú časť stránok chránenú heslom alebo iným spôsobom, má vlastník stránok kedykoľvek právo bez udania dôvodu zablokovať užívateľovi prístup do takej časti stránok a alebo túto časť bez náhrady zrušiť.

Zodpovednosť a informácie
Vlastník stránok upozorňuje, že informácie na webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Vlastník stránok môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za vecné a technické nepresnosti či chyby.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.
Prevádzkovateľ nenesie voči iným subjektom zodpovednosť za priame i nepriame následky škôd, vzniknuté použitím informácií získaných prostredníctvom prevádzkovaného servera.
Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.


Odkazy na servery tretích strán
Akékoľvek odkazy smerujúce mimo rámca webe www.heater-kamna.cz sú poskytované ako doplnok a sú mimo našu kontrolu. Nenesieme zodpovednosť za obsah žiadneho odkazovaného webu, či už odkazovaného v texte alebo formou obrázku, banneru či videá ani za ich dostupnosť, zmeny či aktualizácie.

Garancie a záruky
Vlastník stránok nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Vlastník stránok neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jeho obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach vlastníka stránok nemožno interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od vlastníka stránok v písomnej podobe (nie v elektronickej forme) po tom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval.

V Opolany dňa 1. 9. 2020

Kachle HEATER - výkonné kachle na drevo

 • 19 602 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Teplovzdušná pec na drevo HEATER - 9 kW doporučujeme pre vykurovanie chát či chalúp, reštaurácií, krčiem či pivníc, menších výrobných hál aj dielní, do klubovne, prístavkov či Špejcharem, alebo aj do obývačiek aj ako štýlový doplnok moderného domu a pod. Možnosť rôznych úprav kachlí na požiadanie podľa dohody. Účinnosť kachlí HEATER je 80,9 %....

  19 602 Kč
  Skladom / do 5-tich dní
 • 26 862 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Teplovzdušná pec na drevo HEATER - 17 kW odporúčame pre vykurovanie chát či chalúp, reštaurácií, krčiem či pivníc, menších výrobných hál aj dielní, do klubovne, prístavkov či Špejcharem, alebo aj do obývačiek aj ako štýlový doplnok moderného domu a pod. Možnosť rôznych úprav kachlí na požiadanie podľa dohody. Účinnosť kachlí HEATER je 80,9 %....

  26 862 Kč
  Skladom / do 5-tich dní
 • 30 492 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Teplovzdušná pec na drevo HEATER - 25 kW odporúčame pre vykurovanie chát či chalúp, reštaurácií, krčiem či pivníc, menších výrobných hál aj dielní, do klubovne, prístavkov či Špejcharem, alebo aj do obývačiek aj ako štýlový doplnok moderného domu a pod. Možnosť rôznych úprav kachlí na požiadanie podľa dohody. Účinnosť kachlí HEATER je 80,9 %....

  30 492 Kč
  Skladom / do 5-tich dní
 • 36 542 Kč Skladom / do 5-tich dní

  Teplovzdušná pec na drevo HEATER - 35 kW odporúčame pre vykurovanie chát či chalúp, reštaurácií, krčiem či pivníc, výrobných hál i dielní, do klubovne, prístavkov či Špejcharem, alebo aj do obývačiek aj ako štýlový doplnok moderného domu a pod. Možnosť rôznych úprav kachlí na požiadanie podľa dohody. Účinnosť kachlí HEATER je 80,9 %. Odporúčame pre...

  36 542 Kč
  Skladom / do 5-tich dní