Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

internetového obchodu

www.heater-kamna.cz

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu www.heater-kamna.cz (ďalej len "obchodné podmienky") platia pre nákup v internetovom obchode www.heater-kamna.cz.

1.2 Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej len "kupujúci" či "zákazník").

Údaje predávajúceho sú nasledovné:

Firma: Lukáš Hájek

Sídlo: Krčínova 884, 288 02 Kolín,

IČ: 71607447, platca DPH,

e-mailová adresa: lukaskamna@seznam.cz,

tel .: 723 470 887 (ďalej len "predávajúci").

1.3 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, ako je definované v bode 2.2 nižšie, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len "ObčZ") a zákonom č. 634 / 1992Sb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").

1.4 Ak je kupujúci iný subjekt ako spotrebiteľ, ako je definovaný v bode 2.3 nižšie, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami ObčZ (pričom podľa §2158 ods. 1 ObčZ platí, že sa ustanovenia §2158 až §2174 ObčZ neuplatňujú).

1.5 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy.

1.6 Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že predávaný tovar sú kachle na drevo či jeho príslušenstva, je určené pre vykurovanie priestorov, ak nie je uvedené v kúpnej zmluve inak.

2. Vymedzenie pojmov a postup uzatvorenia kúpnej zmluvy

2.1 Predávajúci je fyzická osoba podnikateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar alebo poskytuje služby.

2.2 Kupujúci - spotrebiteľ je každý kupujúci, ak sa nejedná o kupujúceho-iný subjekt, ako je definovaný v bode 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.3 Kupujúci - iný subjekt je taký kupujúci, ktorý je podnikateľom a pri uzatvorení zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti. Podnikateľom je pritom ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť, zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

2.4 Predmet kúpy - predmetom kúpy na základe kúpnej zmluvy je tovar uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho, ktorým sa uzatvára kúpna zmluva (ďalej tiež len "tovar"). Informácie o tovar dostupný na www.heater-kamna.cz sú uvádzané podľa aktuálne dostupných údajov a informácií. Rozhodujúce sú údaje o tovaru vrátane kúpnej ceny v okamihu, keď kupujúci doručí objednávku predávajúcemu.

2.5 Ceny majú charakter cien zmluvných a sú vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH). K cene je pripočítané dopravné zmysle pravidiel uvedených nižšie v článku. 5 týchto obchodných podmienok.

2.6 Postup pri uzavretí kúpnej zmluvy je nasledujúci. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou tohto návrhu, a to záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho podaným prostredníctvom e-mailu kupujúcemu. Objednávka kupujúceho a záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho sa považujú za doručené, ak sa s nimi strany, ktorým boli určené, môžu zoznámiť. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru. Zmeny a doplnky v už urobené objednávke, nech k nim má dôjsť pred akceptáciou objednávky predávajúcim či po tejto akceptácii, musia byť vykonané prostredníctvom e-mailu lukaskamna@seznam.cz, alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu predávajúceho na tel.č. 723 470 887; také zmeny a doplnky sú však účinné voči predávajúcemu až po odsúhlasení predávajúcim. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, keď z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru (faktická nemožnosť plnenia) nie je možné objednaný tovar kupujúcemu dodať. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo formou e-mailu.

2.7. Pri žiadosti zákazníka o presný termín doručenia tovaru nebude ku kúpnej cene pripočítaný žiadny poplatok, ak nebude dohodnutý iný spôsob dopravy (neštandardné doručenie napr. Inou kuriérskou službou).

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, výhrada vlastníctva

3.1 Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu, teda kúpnu cenu tovaru a dopravné, príp. tiež poplatok (neštandardné doručenie) podľa čl. 2.7 týchto obchodných podmienok.

3.2 Predávajúci dodá tovar špecifikovaný v elektronickej objednávke kupujúceho (objednávke doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na objednávkovom formulári, ktorý kupujúci vypĺňa pri objednaní tovaru, ktorá je potvrdená záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

3.3 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá bezchybný tovar v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky podľa vybranej kategórie alebo výkonu / typu, a to na adresu udanú kupujúcim, ak je taká adresa na území SR.

3.4 Obrázky a fotografie ponúkaného tovaru má iba ilustratívny a informačný charakter.

3.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a dopravné príp. tiež poplatok (len v prípade neštandardného doručenia kuriérskou službou) podľa čl. 2.7 týchto obchodných podmienok riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve a obchodnými podmienkami.

3.6 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu.

3.7 V súlade s § 1829 ods. 1 ObčZ. má kupujúci - spotrebiteľ právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety beží, ak ide o kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru, zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru. Vyššie uvedená lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci - spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. V takom prípade spotrebiteľ bude znášať priame náklady na vrátenie tovaru a priame náklady za vrátený tovar. Náklady na vrátenie tovaru zahŕňajú aj náklady na vrátenie tovaru do pôvodného stavu v prípade, že tovar bol poškodený alebo javí známky opotrebenia, a to vtedy ak k zníženiu hodnoty tovaru došlo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. V prípade, že je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, nekompletný alebo má známky opotrebenia a / alebo používanie podľa predchádzajúcej vety, budú kupujúcemu-spotrebiteľovi vrátené všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho predávajúci obdržal, znížené o náklady vynaložené predávajúcim na uvedenie tovaru do pôvodného stavu . Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu.

3.8 V prípade, že sa kupujúci - spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, odporúča predávajúci nasledujúci postup: kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať predávajúceho prostredníctvom kontaktného formulára poskytovaného predávajúcim v sekcii "kontakt", alebo akoukoľvek inou formou jednostranného právneho rokovania napr. Listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu sídla predávajúceho, alebo e-mailom na emailovú adresu lukaskamna@seznam.cz s tým, že písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí (tj. kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru do miesta určeného kupujúcim). Predávajúci v textovej podobe potvrdí kupujúcemu-spotrebiteľovi prijatie právneho rokovania predstavujúceho odstúpenie, a to bez zbytočného odkladu. V prípade odstúpenia kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy, zašle alebo odovzdá kupujúci-spotrebiteľ predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal; táto lehota sa považuje za zachovanú, ak v nej kupujúci-spotrebiteľ odošle tovar predávajúcemu. Všetky peňažné prostriedky, ktoré predávajúci od kupujúceho-spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spôsobu dodania zvoleného kupujúcim-spotrebiteľom, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim), budú vrátené prostredníctvom rovnakého platobného prostriedku, ktorý kupujúci-spotrebiteľ použil pre pôvodnej transakcii (neurčil Ak však kupujúci-spotrebiteľ výslovne inak), a to do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako kupujúci-spotrebiteľ tovaru predávajúcemu odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4. Platobné podmienky

4.1 Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravného a príp. tiež poplatku podľa čl. 2.7 týchto obchodných podmienok.

4.2 Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu a dopravné príp. tiež poplatku podľa čl. 2.7 týchto obchodných podmienok v prípade osobného vyzdvihnutia na adrese výrobcu internetového obchodu www.heater-kamna.cz.

4.3 Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu a dopravné príp. tiež poplatok podľa čl. 2.7 týchto obchodných podmienok bankovým prevodom.

5. Termín dodania a doprava

5.1 Tovar bude zákazníkovi dodaný v pracovné dni iba v rámci ČR, SR alebo DE v čase od 8: 00-17: 00 h, zvyčajne do troch až piatich pracovných dní, najneskôr však do desiatich pracovných dní po uzavretí kúpnej zmluvy a prípadnom zaplatení kúpnej ceny a dopravného ( v prípade platby formou bankového prevodu) príp. tiež poplatku podľa čl. 2.7 týchto obchodných podmienok, alebo do desiatich pracovných dní po uzavretí kúpnej zmluvy v prípade zaslania tovaru na dobierku (ďalej len "termín dodania tovaru"). Tovar je doručený na adresu dodania uvedenú v objednávke.

5.2 Zásielky sú zasielané špedičnou spoločnosťou TOPTRANS, ak sa nedohodnú predávajúci a kupujúci inak.

5.3 Zákazník je povinný pri prevzatí zásielky vykonať kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Ak sú pri prevzatí zásielky kupujúcim zistené zjavné znaky poškodenia, zákazník nie je povinný zásielku prevziať a spíše s prepravcom zápis o škode. Poškodenie zásielky pri preprave nahlási kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Toto hlásenie o poškodení predávajúcemu sa odporúča vykonať písomne ​​prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.heater-kamna.cz v sekcii "kontakt". Pokiaľ takto poškodenú zásielku zákazník od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať ako v odovzdávacom protokole prepravcu, tak i prostredníctvom kontaktného formulára www.heater-kamna.cz v sekcii "kontakt". Zákazník si zároveň prekontroluje počet balíkov na prepravnom liste, ktorý musí byť zhodný so skutočným počtom doručených balíkov či zásielok. V prípade, že sa počet zásielok na prepravnom liste nezhoduje s počtom doručovaných zásielok, zákazník preberie zásielku s výhradou v prepravnom liste a reklamáciu nahlási písomne ​​prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.heater-kamna.cz v sekcii "kontakt". Ak tak neurobí, reklamácie na chýbajúce balík / y nebude uznaná.

5.4.1 Dopravné pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou TOPTRANS sú v rámci Českej republiky podľa hmotností takto:

Hmotnosť (kg)cena (bez DPH)cena (s DPH)
15 kg 465 Kč 563 Kč
30 kg 646 Kč 782 Kč
50 kg 834 Kč 1009 Kč
75 kg 1500 Kč 1815 Kč
100 kg 1500 Kč 1815 Kč
150 kg 1500 Kč 1815 Kč
200 kg 1500 Kč 1815 Kč
300 kg 1500 Kč 1815 Kč
400 kg 1500 Kč 1815 Kč
500 kg 1500 Kč 1815 Kč
700 kg 1500 Kč 1815 Kč
1000 kg 1500 Kč 1815 Kč

5.4.2 Dopravné pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou TOPTRANS sú v rámci Slovenskej republiky podľa hmotností takto:

Hmotnosť (kg)cena (bez DPH)cena (s DPH)
15 kg 3306 Kč 4000 Kč
30 kg 3306 Kč 4000 Kč
50 kg 3306 Kč 4000 Kč
75 kg 3306 Kč 4000 Kč
100 kg 3306 Kč 4000 Kč
150 kg 3306 Kč 4000 Kč
200 kg 3306 Kč 4000 Kč
300 kg 4959 Kč 6000 Kč
400 kg 4959 Kč 6000 Kč
500 kg 6612 Kč 8000 Kč
700 kg 6612 Kč 8000 Kč
1000 kg 6612 Kč 8000 Kč

5.4.3 Dopravné pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou TOPTRANS sú v rámci Německa podľa hmotností takto:

Hmotnosť (kg)cena (bez DPH)cena (s DPH)
15 kg 3306 Kč 4000 Kč
30 kg 3306 Kč 4000 Kč
50 kg 3306 Kč 4000 Kč
75 kg 3306 Kč 4000 Kč
100 kg 3306 Kč 4000 Kč
150 kg 3306 Kč 4000 Kč
200 kg 3306 Kč 4000 Kč
300 kg 4959 Kč 6000 Kč
400 kg 4959 Kč 6000 Kč
500 kg 6612 Kč 8000 Kč
700 kg 6612 Kč 8000 Kč
1000 kg 6612 Kč 8000 Kč

5.4.4 Dopravné pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou TOPTRANS sú v rámci Rakúska podľa hmotností takto:

Hmotnost (kg)cena (bez DPH)cena (s DPH)
15 kg 3306 Kč 4000 Kč
30 kg 3306 Kč 4000 Kč
50 kg 3306 Kč 4000 Kč
75 kg 3306 Kč 4000 Kč
100 kg 3306 Kč 4000 Kč
150 kg 3306 Kč 4000 Kč
200 kg 3306 Kč 4000 Kč
300 kg 4959 Kč 6000 Kč
400 kg 4959 Kč 6000 Kč
500 kg 6612 Kč 8000 Kč
700 kg 6612 Kč 8000 Kč
1000 kg 6612 Kč 8000 Kč

5.4.5 Dopravné pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou TOPTRANS sú v rámci Francúzska podľa hmotností takto:

Hmotnost (kg)cena (bez DPH)cena (s DPH)
15 kg 4132 Kč 5000 Kč
30 kg 4132 Kč 5000 Kč
50 kg 4132 Kč 5000 Kč
75 kg 4132 Kč 5000 Kč
100 kg 4959 Kč 6000 Kč
150 kg 4959 Kč 6000 Kč
200 kg 5785 Kč 7000 Kč
300 kg 5785 Kč 7000 Kč
400 kg 6612 Kč 8000 Kč
500 kg 6612 Kč 8000 Kč
700 kg 7438 Kč 9000 Kč
1000 kg 8264 Kč 10000 Kč

5.4.6 Dopravné pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou TOPTRANS sú v rámci Dánska podľa hmotností takto:

Hmotnosť (kg)cena (bez DPH)cena (s DPH)
15 kg 3306 Kč 4000 Kč
30 kg 3306 Kč 4000 Kč
50 kg 3306 Kč 4000 Kč
75 kg 3306 Kč 4000 Kč
100 kg 3306 Kč 4000 Kč
150 kg 3306 Kč 4000 Kč
200 kg 3306 Kč 4000 Kč
300 kg 4959 Kč 6000 Kč
400 kg 4959 Kč 6000 Kč
500 kg 6612 Kč 8000 Kč
700 kg 6612 Kč 8000 Kč
1000 kg 6612 Kč 8000 Kč

5.4.7 Dopravné pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou TOPTRANS sú v rámci Poľska podľa hmotností takto:

Hmotnosť (kg)cena (bez DPH)cena (s DPH)
15 kg 3306 Kč 4000 Kč
30 kg 3306 Kč 4000 Kč
50 kg 3306 Kč 4000 Kč
75 kg 3306 Kč 4000 Kč
100 kg 3306 Kč 4000 Kč
150 kg 3306 Kč 4000 Kč
200 kg 3306 Kč 4000 Kč
300 kg 4959 Kč 6000 Kč
400 kg 4959 Kč 6000 Kč
500 kg 6612 Kč 8000 Kč
700 kg 6612 Kč 8000 Kč
1000 kg 6612 Kč 8000 Kč

5.4.8 Dopravné pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou TOPTRANS sú v rámci Talianska podľa hmotností takto:

Hmotnost (kg)cena (bez DPH)cena (s DPH)
15 kg 4132 Kč 5000 Kč
30 kg 4132 Kč 5000 Kč
50 kg 4132 Kč 5000 Kč
75 kg 4132 Kč 5000 Kč
100 kg 4959 Kč 6000 Kč
150 kg 4959 Kč 6000 Kč
200 kg 5785 Kč 7000 Kč
300 kg 5785 Kč 7000 Kč
400 kg 6612 Kč 8000 Kč
500 kg 6612 Kč 8000 Kč
700 kg 7438 Kč 9000 Kč
1000 kg 8264 Kč 10000 Kč

5.4.9 Dopravné pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou TOPTRANS sú v rámci Belgicka podľa hmotností takto:

Hmotnost (kg)cena (bez DPH)cena (s DPH)
15 kg 4132 Kč 5000 Kč
30 kg 4132 Kč 5000 Kč
50 kg 4132 Kč 5000 Kč
75 kg 4132 Kč 5000 Kč
100 kg 4959 Kč 6000 Kč
150 kg 4959 Kč 6000 Kč
200 kg 5785 Kč 7000 Kč
300 kg 5785 Kč 7000 Kč
400 kg 6612 Kč 8000 Kč
500 kg 6612 Kč 8000 Kč
700 kg 7438 Kč 9000 Kč
1000 kg 8264 Kč 10000 Kč

5.4.10 Dopravné pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou TOPTRANS sú v rámci Holandska podľa hmotností takto:

Hmotnost (kg)cena (bez DPH)cena (s DPH)
15 kg 4132 Kč 5000 Kč
30 kg 4132 Kč 5000 Kč
50 kg 4132 Kč 5000 Kč
75 kg 4132 Kč 5000 Kč
100 kg 4959 Kč 6000 Kč
150 kg 4959 Kč 6000 Kč
200 kg 5785 Kč 7000 Kč
300 kg 5785 Kč 7000 Kč
400 kg 6612 Kč 8000 Kč
500 kg 6612 Kč 8000 Kč
700 kg 7438 Kč 9000 Kč
1000 kg 8264 Kč 10000 Kč

5.4.11 Dopravné pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou TOPTRANS sú v rámci Maďarska podľa hmotností takto:

Hmotnost (kg)cena (bez DPH)cena (s DPH)
15 kg 4132 Kč 5000 Kč
30 kg 4132 Kč 5000 Kč
50 kg 4132 Kč 5000 Kč
75 kg 4132 Kč 5000 Kč
100 kg 4959 Kč 6000 Kč
150 kg 4959 Kč 6000 Kč
200 kg 5785 Kč 7000 Kč
300 kg 5785 Kč 7000 Kč
400 kg 6612 Kč 8000 Kč
500 kg 6612 Kč 8000 Kč
700 kg 7438 Kč 9000 Kč
1000 kg 8264 Kč 10000 Kč

5.5 Pokud zákazník není při doručování zásilky doručovateli společnosti TOPTRANS zastižen, je mu v místě doručení zanecháno oznámení, na jehož základě bude po předchozí domluvě následovat další pokus o doručení zásilky společností TOPTRANS.

5.5 Ak zákazník nie je pri doručovaní zásielky doručovateľovi spoločnosti TOPTRANS zastihnutý, je mu v mieste doručenia zanechané oznámenie, na základe ktorého bude po predchádzajúcej dohode nasledovať ďalší pokus o doručenie zásielky spoločností TOPTRANS.

5.6 Zákazník je povinný uhradiť skutočné náklady dopravy (dopravné) aj v prípade, že zaslaný tovar od spoločnosti TOPTRANS neprevezme, a to z dôvodov na jeho strane. V prípade expedície tovaru zákazníkovi bude zákazníkovi následne zaslaná faktúra s výškou dopravného. Vyššie uvedené neplatí, ak zákazník pred oznámením predávajúceho alebo spoločnosť TOPTRANS o expedícii zakúpeného tovaru písomne ​​nahlási predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle postupu podľa článku 3.7 týchto obchodných podmienok.

6. Záruka za akosť pri prevzatí, práva z chybného plnenia a reklamačný poriadok

6.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu-spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady (záruka za akosť pri prevzatí podľa § 2161 OZ). Faktúra za tovar slúži súčasne ako záručný list.

6.2 Ak nemá vec vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, môže kupujúci-spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak neodstúpi kupujúci-spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu-spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

6.3 Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim-spotrebiteľom, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

6.4 Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak ide o vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru vykonávanú kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou vykonávanú kupujúcim.

6.5 Chybou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrovaný rozdiel u prírodných materiálov a umelých materiálov, a to najmä u dodatočne objednaného tovaru.

6.6 Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným používaním alebo ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na vady, na ktoré bol zákazník upozornený písomne ​​v kúpnej zmluve.

6.7 Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, kupujúci-iný subjekt v čase šiestich mesiacov od prevzatia. Pre použitý tovar strany dojednávajú dobu pre uplatnenie práv z chybného plnenia v trvaní dvanástich mesiacov od prevzatia.

6.8 Pre kupujúceho-iný subjekt sa v prípade chybného plnenia dojednáva odchylne od príslušných ustanovení ObčZ nasledujúce: výskyt opraviteľné vady či opraviteľných vád sa považuje vždy za nepodstatné porušenie zmluvy nie za porušenie podstatné, pri nepodstatnom porušení zmluvy má kupujúci-iný subjekt právo na odstránenie vady a alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny, a to podľa voľby predávajúceho, pri podstatnom porušení zmluvy má kupujúci-iný subjekt právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.

6.9 Pokiaľ zákazník zistí iné ako zjavné poškodenia zásielky, ktoré je pravdepodobne spôsobené prepravcom, odporúča sa nasledujúci postup. Zákazník informuje spoločnosť TOPTRANS telefonicky, alebo emailom, ak bola doprava vykonávaná spoločnosťou TOPTRANS, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď bola zákazníkovi zásielka doručená, a vyžiada si u spoločnosti TOPTRANS spísanie zápisu o škode, prevzatie zásielky u zákazníka a jej doručenie predávajúcemu. Zákazník nesmie so zásielkou nijako manipulovať a musia zabezpečiť uchovanie obalu, v ktorom mu bola zásielka doručená. Zákazník súčasne informuje reklamačné oddelenie e-shopu www.heater-kamna.cz, čiže predávajúceho o poškodení zásielky a pošle mu fotodokumentáciu poškodeného tovaru, obalu a etikety špedičnej spoločnosti TOPTRANS.

6.10 Reklamáciu môže kupujúci uplatniť u predávajúceho prostredníctvom internetových stránok predávajúceho, alebo e-mailom na e-mailovú adresu internetového obchodu lukaskamna@seznam.cz. Predávajúci odporúča kupujúcemu nasledujúci postup uplatnenia reklamácie: (i) vyplnením príslušného kontaktného formulára na internetovej stránke predávajúceho www.heater-kamna.cz v sekcii "kontakt" a odoslaním informácie e-mailom na e-mailovú adresu lukaskamna@seznam.cz, a alebo (ii) listom doručeným predávajúcemu, v oboch prípadoch kupujúci priloží fotodokumentáciu poškodeného tovaru.

6.11 Predávajúci rozhodne o reklamácii kupujúceho - spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru, ktorá je potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim - spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Všetky zmluvné vzťahy sa riadia slovenským právnym poriadkom.

7.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sú v príslušnom znení rozhodujúcej pre všetky objednávky urobené v tento deň a neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Nové znenie obchodných podmienok bude zverejnené na internetových stránkach predávajúceho www.heater-kamna.cz.

7.3 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúce z kúpnej zmluvy na tretiu osobu.

7.4 Osobitné dohody so zákazníkom urobené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktorá by s nimi boli v rozpore.

8. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

8.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

8.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, pohlavie, IP adresa (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

8.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

8.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

8.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

8.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 8.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

8.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

8.10. Kupujúci je oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

8.11. Predávajúci vydáva tieto podmienky na dobu neurčitú a vyhradzuje si právo ich zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15. 8. 2020.

V Opolany 15. 8. 2020