Regulamin i procedura reklamacyjna

sklep internetowy

www.heater-kamna.cz

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze warunki handlowe i procedura reklamacyjna sklepu internetowego www.heater-kamna.cz (zwane dalej „regulaminami”) mają zastosowanie do zakupów w sklepie internetowym www.heater-kamna.cz.

1.2 Niniejsze warunki określają i określają prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego (zwanego dalej „kupującym” lub „klientem”).

Dane sprzedawcy są następujące:

Firma: Lukáš Hájek

Siedziba: Krčínova 884, 288 02 Kolín,

ID: 71607447, płatnik VAT,

adres e-mail: lukaskamna@seznam.cz,

tel.: +420 723 470 887 (zwany dalej „sprzedawcą”).

1.3 Jeżeli kupującym jest konsument w rozumieniu punktu 2.2 poniżej, w stosunkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Ustawę nr 89/2012 Dz.U. Kodeks cywilny ze zm. (dalej jako „Kodeks cywilny”) ) i ustawa nr 634/1992 Dz. o ochronie konsumentów ze zmianami (dalej jako „Ustawa o ochronie konsumentów”).

1.4 Jeżeli kupującym jest podmiot inny niż konsument w rozumieniu pkt. 2.3 poniżej, zastosowanie mają stosunki nieuregulowane niniejszymi warunkami handlowymi Kodeksu Cywilnego (przy czym zgodnie z §2158 par.1 Kodeksu Cywilnego, przepisy §2158 do §2174 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania).

1.5 Zawierając umowę kupna, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi, zapoznał się z ich treścią i zgadza się z nimi. Niniejsze warunki stanowią integralną część zawartej umowy kupna.

1.6 Sprzedający wyraźnie ostrzega kupującego, że sprzedawanym towarem są piece na drewno lub ich akcesoria, przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń, chyba że w umowie kupna określono inaczej.

2. Definicja warunków i trybu zawarcia umowy kupna

2.1 Sprzedawcą jest osoba fizyczna, przedsiębiorca, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Sprzedawca dostarcza towary lub świadczy usługi na rzecz kupującego bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców.

2.2 Kupującym – konsumentem jest każdy kupujący, chyba że jest to kupujący – inny podmiot w rozumieniu paragrafu 2.3 niniejszego regulaminu.

2.3 Kupujący – innym podmiotem jest kupujący będący przedsiębiorcą i przy zawieraniu umowy z okoliczności wynika, że ​​zakup jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcą jest osoba, która samodzielnie, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność, wykonuje działalność zarobkową o charakterze handlowym lub podobnym, z zamiarem ciągłego prowadzenia jej w celu osiągnięcia zysku. Za przedsiębiorcę uważa się także osobę zawierającą umowy związane z własną działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, a także osobę działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.

2.4 Przedmiot zakupu – przedmiotem zakupu na podstawie umowy kupna jest towar określony w wiążącym potwierdzeniu zamówienia przez sprzedawcę, który zawiera umowę kupna (zwany dalej także „towarem”). Informacje o towarach dostępnych na stronie www.heater-kamna.cz podawane są według aktualnie dostępnych danych i informacji. Dane o towarze, w tym cena zakupu, są decydujące w momencie dostarczenia zamówienia przez kupującego sprzedającemu.

2.5 Ceny mają charakter cen umownych i zawierają podatek VAT (płatnikiem podatku VAT jest sprzedawca). Do ceny doliczane są opłaty za przesyłkę zgodnie z zasadami określonymi poniżej w artykule 5 niniejszego regulaminu.

2.6 Procedura zawarcia umowy kupna jest następująca. Zamówienie kupującego stanowi projekt umowy kupna. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez akceptację tej propozycji, to znaczy poprzez wiążące potwierdzenie przez sprzedającego zamówienia dostarczonego kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienie kupującego i wiążące potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego uważa się za dostarczone, jeżeli strony, do których były skierowane, mogły się z nimi zapoznać. Od tego momentu pomiędzy kupującym i sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy kupna. W przypadku, gdy kupujący odkryje błędy lub inne nieprawidłowości w wiążącym przyjęciu zamówienia, informuje o tym sprzedającego e-mailem najpóźniej przed powiadomieniem sprzedającego o wysyłce zakupionego towaru. Zmiany i uzupełnienia do już złożonego zamówienia, niezależnie od tego, czy mają zostać wprowadzone przed przyjęciem zamówienia przez sprzedawcę, czy po tej akceptacji, należy wprowadzać za pośrednictwem poczty elektronicznej lukaskamna@seznam.cz lub za pośrednictwem obsługi klienta sprzedawcy pod numerem tel. . 723 470 887; jednakże takie zmiany i uzupełnienia są skuteczne wobec Sprzedającego dopiero po zatwierdzeniu przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo odrzucić zamówienie, jeżeli dostarczenie zamówionego towaru kupującemu nie jest możliwe ze względu na wyczerpanie zapasów lub niedostępność towaru (rzeczywista niemożność realizacji). O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.

2.7. W przypadku żądania przez Klienta dokładnego terminu dostawy towaru, do ceny zakupu nie zostanie doliczona żadna opłata, chyba że uzgodniono inny sposób transportu (niestandardowa dostawa, np. inną firmą kurierską).

3. Prawa i obowiązki stron umowy, zastrzeżenie własności

3.1 Zawierając umowę kupna, sprzedający jest zobowiązany do wydania przedmiotu zakupu kupującemu, a kupujący ma obowiązek przejąć przedmiot zakupu i zapłacić za niego sprzedającemu uzgodnioną cenę, tj. cenę zakupu przedmiotu koszty towarów i transportu, lub także opłata (dostawa niestandardowa) zgodnie z art. 2.7 niniejszego regulaminu.

3.2 Sprzedający dostarczy towar określony w elektronicznym zamówieniu kupującego (zamówienie dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej) na formularzu zamówienia, który kupujący wypełnia przy składaniu zamówienia, co jest potwierdzane wiążącym potwierdzeniem zamówienia przez sprzedającego.

3.3 Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć kupującemu towar bez wad, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Republiki Czeskiej, zgodnie z wybraną kategorią lub wykonaniem/rodzajem, na adres podany przez kupującego, jeżeli taki adres znajduje się na terytorium Republiki Czeskiej Republika.

3.4 Zdjęcia i zdjęcia oferowanych towarów mają charakter wyłącznie poglądowy i informacyjny.

3.5 Kupujący ma obowiązek odebrać zamówiony i dostarczony towar zgodnie z umową kupna i warunkami handlowymi. Kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę zakupu i koszty transportu lub także opłatę (tylko w przypadku niestandardowej dostawy przesyłką kurierską) zgodnie z art. 2.7 niniejszych warunków, prawidłowo i terminowo, zgodnie z warunkami uzgodnionymi w umowie kupna i regulaminie.

3.6 Własność towaru przechodzi na kupującego dopiero po całkowitej zapłacie ceny zakupu. Ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na kupującego z chwilą wydania towaru kupującemu.

3.7 Zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. kupujący – konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, biegnie w przypadku umowy kupna od dnia odbioru towaru, którego przedmiotem jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, od dnia odbioru towaru ostatniej dostawy towaru lub umowy, której przedmiotem jest regularna powtarzalna dostawa towaru, od dnia przyjęcia pierwszej dostawy towaru. Powyższy termin do odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się za zachowany, jeżeli kupujący – konsument w jego trakcie powiadomi sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru oraz bezpośrednie koszty za zwrócony towar. Do kosztów związanych ze zwrotem towaru zaliczają się także koszty przywrócenia towaru do stanu pierwotnego w przypadku, gdy towar uległ uszkodzeniu lub nosi ślady zużycia, a także jeżeli nastąpiło zmniejszenie wartości towaru w wyniku obchodzenia się z towarem w sposób inny niż było to konieczne do zapoznania się z charakterem i cechami towaru, w tym z jego funkcjonalnością. W przypadku, gdy zwracany towar jest uszkodzony, niesprawny, niekompletny lub nosi ślady zużycia i/lub użytkowania zgodnie ze zdaniem poprzednim, wszystkie pieniądze otrzymane przez Sprzedającego od Kupującego-Konsumenta zostaną Kupującemu-Konsumentowi zwrócone, pomniejszone o koszty poniesione przez sprzedającego w celu przywrócenia towaru do stanu pierwotnego. Nie ma to wpływu na prawo do odszkodowania za szkody poniesione przez sprzedawcę.

3.8 W przypadku podjęcia przez Kupującego – Konsumenta decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca następujący sposób postępowania: Kupujący – Konsument może skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy udostępniony przez Sprzedawcę w zakładce „Kontakt” lub w inny sposób forma jednostronnej czynności prawnej, np. listownie wysłanym za pośrednictwem operatora poczty na adres siedziby sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail lukaskamna@seznam.cz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy , podając numer zamówienia, datę zakupu oraz numer konta do zwrotu (tj. cenę zakupu i koszty dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez kupującego). Sprzedawca bez zbędnej zwłoki potwierdzi kupującemu-konsumentowi pisemnie zgodę na czynność prawną stanowiącą odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia przez Kupującego-konsumenta od umowy, Kupujący-konsument wyśle ​​lub przekaże Sprzedającemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż czternaście dni od odstąpienia od umowy, otrzymany od niego towar; termin ten uważa się za zachowany, jeżeli kupujący-konsument wyśle ​​w jego ramach towar sprzedającemu. Wszelkie kwoty otrzymane przez Sprzedawcę od Kupującego-Konsumenta, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w związku z wybranym przez Kupującego-Konsumentem sposobem dostawy innym niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) zostaną zwrócone za pośrednictwem takim samym środkiem płatniczym, jakiego użył Kupujący-Konsument przy dokonaniu pierwotnej transakcji (chyba, że ​​Kupujący-Konsument wyraźnie określił inaczej), w terminie czternastu dni od odstąpienia od umowy, nie wcześniej jednak niż przed wydaniem przez Kupującego-Konsumenta towaru Kupującemu-Konsumentowi sprzedającego lub udowodni, że wysłał towar do sprzedającego.

4. Warunki płatności

4.1 Towar zostanie wydany kupującemu dopiero po całkowitym uiszczeniu ceny zakupu i kosztów transportu oraz ewentualnie także opłatę zgodnie z art. 2.7 niniejszego regulaminu.

4.2 Kupujący może zapłacić cenę zakupu i koszty transportu lub także opłata zgodnie z art. 2.7 niniejszego regulaminu (i) osobiście przy odbiorze towaru za pobraniem w przypadku dostarczenia go przez kuriera do firmy spedycyjnej TOPTRANS, lub (ii) w przypadku odbioru osobistego pod adresem producenta sklepu internetowego www.heater-kamna.cz.

4.3 Kupujący może zapłacić cenę zakupu i koszty transportu lub także opłatę zgodnie z art. 2.7 niniejszego regulaminu przelewem bankowym.

5. Termin dostawy i transport

5.1 Towar zostanie dostarczony do klienta w dni robocze na terenie CR, SK i/lub DE w godzinach od 8:00 do 17:00, zwykle w ciągu trzech do pięciu dni roboczych, ale najpóźniej w ciągu dziesięciu dni roboczych po zawarcia umowy kupna i ewentualnej płatności ceny zakupu i wysyłki (w przypadku płatności przelewem) lub także opłata zgodnie z art. 2.7 niniejszych warunków handlowych lub w ciągu dziesięciu dni roboczych od zawarcia umowy kupna w przypadku wysyłki towaru za pobraniem (zwanej dalej „terminem dostawy towaru”) . Towar dostarczany jest na adres dostawy podany w zamówieniu.

5.2 Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej TOPTRANS, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią inaczej.

5.3 Klient przy odbiorze przesyłki ma obowiązek sprawdzić przesyłkę w celu sprawdzenia, czy opakowanie jest nienaruszone oraz czy przesyłka nie nosi widocznych śladów uszkodzenia. Kontrola ta nie dotyczy zawartości przesyłki. Jeżeli przy odbiorze przesyłki Kupujący stwierdzi oczywiste oznaki uszkodzenia, Klient nie ma obowiązku odbioru przesyłki i sporządzi protokół szkody z przewoźnikiem. Uszkodzenia przesyłki powstałe w transporcie Kupujący powinien zgłosić sprzedającemu bez zbędnej zwłoki. Zaleca się pisemne zgłoszenie tej szkody sprzedającemu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej sklepu elektronicznego www.heater-kamna.cz w zakładce „kontakt”. Jeżeli Klient otrzyma od przewoźnika uszkodzoną przesyłkę, konieczne jest opisanie szkody zarówno w protokole przekazania przewoźnika, jak i poprzez formularz kontaktowy www.heater-kamna.cz w zakładce „kontakt”. Jednocześnie Klient sprawdza ilość paczek na liście przewozowym, która musi być zgodna z rzeczywistą liczbą doręczonych paczek lub przesyłek. W przypadku, gdy liczba przesyłek widniejących na liście przewozowym nie zgadza się z liczbą przesyłek doręczonych, Klient przejmuje przesyłkę z zastrzeżeniem w liście przewozowym i zgłasza reklamację w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Elektronicznego. sklep www.heater-kamna.cz w dziale "kontakt". Jeżeli tego nie zrobią, reklamacja dotycząca brakującej paczki nie zostanie uznana.

5.4.1 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Republiki Czeskiej wynoszą według wagi:

Waga (kg)cena (bez VAT)cena (z VAT)
15 kg465 Kč563 Kč
30 kg646 Kč782 Kč
50 kg834 Kč1009 Kč
75 kg1500 Kč1815 Kč
100 kg1500 Kč1815 Kč
150 kg1500 Kč1815 Kč
200 kg1500 Kč1815 Kč
300 kg1500 Kč1815 Kč
400 kg1500 Kč1815 Kč
500 kg1500 Kč1815 Kč
700 kg1500 Kč1815 Kč
1000 kg1500 Kč1815 Kč

5.4.2 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Republiki Słowackiej według wagi wynoszą:

Waga (kg)cena (bez VAT)cena (z VAT)
15 kg3306 Kč4000 Kč
30 kg3306 Kč4000 Kč
50 kg3306 Kč4000 Kč
75 kg3306 Kč4000 Kč
100 kg3306 Kč4000 Kč
150 kg3306 Kč4000 Kč
200 kg3306 Kč4000 Kč
300 kg4959 Kč6000 Kč
400 kg4959 Kč6000 Kč
500 kg6612 Kč8000 Kč
700 kg6612 Kč8000 Kč
1000 kg6612 Kč8000 Kč

5.4.3 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Niemiec wynoszą w zależności od wagi:

Waga (kg)cena (bez VAT)cena (z VAT)
15 kg3306 Kč4000 Kč
30 kg3306 Kč4000 Kč
50 kg3306 Kč4000 Kč
75 kg3306 Kč4000 Kč
100 kg3306 Kč4000 Kč
150 kg3306 Kč4000 Kč
200 kg3306 Kč4000 Kč
300 kg4959 Kč6000 Kč
400 kg4959 Kč6000 Kč
500 kg6612 Kč8000 Kč
700 kg6612 Kč8000 Kč
1000 kg6612 Kč8000 Kč

5.4.4 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Austrii i Szwajcarii wynoszą w zależności od wagi:

Waga (kg)cena (bez VAT)cena (z VAT)
15 kg3306 Kč4000 Kč
30 kg3306 Kč4000 Kč
50 kg3306 Kč4000 Kč
75 kg3306 Kč4000 Kč
100 kg3306 Kč4000 Kč
150 kg3306 Kč4000 Kč
200 kg3306 Kč4000 Kč
300 kg4959 Kč6000 Kč
400 kg4959 Kč6000 Kč
500 kg6612 Kč8000 Kč
700 kg6612 Kč8000 Kč
1000 kg6612 Kč8000 Kč

5.4.5 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Francji kształtują się według wagi:

Waga (kg)cena (bez VAT)cena (z VAT)
15 kg4132 Kč5000 Kč
30 kg4132 Kč5000 Kč
50 kg4132 Kč5000 Kč
75 kg4132 Kč5000 Kč
100 kg4959 Kč6000 Kč
150 kg4959 Kč6000 Kč
200 kg5785 Kč7000 Kč
300 kg5785 Kč7000 Kč
400 kg6612 Kč8000 Kč
500 kg6612 Kč8000 Kč
700 kg7438 Kč9000 Kč
1000 kg8264 Kč10000 Kč

5.4.6 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Danii kształtują się według wagi:

Waga (kg)cena (bez VAT)cena (z VAT)
15 kg3306 Kč4000 Kč
30 kg3306 Kč4000 Kč
50 kg3306 Kč4000 Kč
75 kg3306 Kč4000 Kč
100 kg3306 Kč4000 Kč
150 kg3306 Kč4000 Kč
200 kg3306 Kč4000 Kč
300 kg4959 Kč6000 Kč
400 kg4959 Kč6000 Kč
500 kg6612 Kč8000 Kč
700 kg6612 Kč8000 Kč
1000 kg6612 Kč8000 Kč

5.4.7 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Polski według wagi wynoszą:

Waga (kg)cena (bez VAT)cena (z VAT)
15 kg3306 Kč4000 Kč
30 kg3306 Kč4000 Kč
50 kg3306 Kč4000 Kč
75 kg3306 Kč4000 Kč
100 kg3306 Kč4000 Kč
150 kg3306 Kč4000 Kč
200 kg3306 Kč4000 Kč
300 kg4959 Kč6000 Kč
400 kg4959 Kč6000 Kč
500 kg6612 Kč8000 Kč
700 kg6612 Kč8000 Kč
1000 kg6612 Kč8000 Kč

5.4.8 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Włoch wynoszą w zależności od wagi:

Waga (kg)cena (bez VAT)cena (z VAT)
15 kg4132 Kč5000 Kč
30 kg4132 Kč5000 Kč
50 kg4132 Kč5000 Kč
75 kg4132 Kč5000 Kč
100 kg4959 Kč6000 Kč
150 kg4959 Kč6000 Kč
200 kg5785 Kč7000 Kč
300 kg5785 Kč7000 Kč
400 kg6612 Kč8000 Kč
500 kg6612 Kč8000 Kč
700 kg7438 Kč9000 Kč
1000 kg8264 Kč10000 Kč

5.4.9 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Belgii i Luksemburga kształtują się następująco w zależności od wagi:

Waga (kg)cena (bez VAT)cena (z VAT)
15 kg4132 Kč5000 Kč
30 kg4132 Kč5000 Kč
50 kg4132 Kč5000 Kč
75 kg4132 Kč5000 Kč
100 kg4959 Kč6000 Kč
150 kg4959 Kč6000 Kč
200 kg5785 Kč7000 Kč
300 kg5785 Kč7000 Kč
400 kg6612 Kč8000 Kč
500 kg6612 Kč8000 Kč
700 kg7438 Kč9000 Kč
1000 kg8264 Kč10000 Kč

5.4.10 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Holandii w zależności od wagi wynoszą:

Waga (kg)cena (bez VAT)cena (z VAT)
15 kg4132 Kč5000 Kč
30 kg4132 Kč5000 Kč
50 kg4132 Kč5000 Kč
75 kg4132 Kč5000 Kč
100 kg4959 Kč6000 Kč
150 kg4959 Kč6000 Kč
200 kg5785 Kč7000 Kč
300 kg5785 Kč7000 Kč
400 kg6612 Kč8000 Kč
500 kg6612 Kč8000 Kč
700 kg7438 Kč9000 Kč
1000 kg8264 Kč10000 Kč

5.4.11 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Węgier wynoszą w zależności od wagi:

Waga (kg)cena (bez VAT)cena (z VAT)
15 kg4132 Kč5000 Kč
30 kg4132 Kč5000 Kč
50 kg4132 Kč5000 Kč
75 kg4132 Kč5000 Kč
100 kg4959 Kč6000 Kč
150 kg4959 Kč6000 Kč
200 kg5785 Kč7000 Kč
300 kg5785 Kč7000 Kč
400 kg6612 Kč8000 Kč
500 kg6612 Kč8000 Kč
700 kg7438 Kč9000 Kč
1000 kg8264 Kč10000 Kč

5.4.12 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Hiszpanii kształtują się według wagi:

Waga (kg)cena (bez VAT)cena (z VAT)
15 kg4132 Kč5000 Kč
30 kg4132 Kč5000 Kč
50 kg4959 Kč6000 Kč
75 kg5785 Kč7000 Kč
100 kg5785 Kč7000 Kč
150 kg6612 Kč8000 Kč
200 kg7438 Kč9000 Kč
300 kg7438 Kč9000 Kč
400 kg8264 Kč10000 Kč
500 kg8264 Kč10000 Kč
700 kg9044 Kč10944 Kč
1000 kg9498 Kč11493 Kč

5.4.13 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Chorwacji wynoszą w zależności od wagi:

Waga (kg)cena (bez VAT)cena (z VAT)
15 kg4132 Kč5000 Kč
30 kg4132 Kč5000 Kč
50 kg4132 Kč5000 Kč
75 kg4132 Kč5000 Kč
100 kg4959 Kč6000 Kč
150 kg4959 Kč6000 Kč
200 kg5785 Kč7000 Kč
300 kg5785 Kč7000 Kč
400 kg6612 Kč8000 Kč
500 kg6612 Kč8000 Kč
700 kg7438 Kč9000 Kč
1000 kg8264 Kč10000 Kč

5.4.14 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Słowenii są następujące w zależności od wagi:

Waga (kg)cena (bez VAT)cena (z VAT)
15 kg4132 Kč5000 Kč
30 kg4132 Kč5000 Kč
50 kg4132 Kč5000 Kč
75 kg4132 Kč5000 Kč
100 kg4959 Kč6000 Kč
150 kg4959 Kč6000 Kč
200 kg5785 Kč7000 Kč
300 kg5785 Kč7000 Kč
400 kg6612 Kč8000 Kč
500 kg6612 Kč8000 Kč
700 kg7438 Kč9000 Kč
1000 kg8264 Kč10000 Kč

5.4.15 Opłaty za przesyłki przewożone przez TOPTRANS na terenie Portugalii są następujące w zależności od wagi:

Hmotnost (kg)cena (bez DPH)cena (s DPH)
15 kg4959 Kč6000 Kč
30 kg4959 Kč6000 Kč
50 kg4959 Kč6000 Kč
75 kg4959 Kč6000 Kč
100 kg5785 Kč7000 Kč
150 kg5785 Kč7000 Kč
200 kg6612 Kč8000 Kč
300 kg6612 Kč8000 Kč
400 kg7438 Kč9000 Kč
500 kg7851 Kč9500 Kč
700 kg8264 Kč10000 Kč
1000 kg8678 Kč

10500 Kč

5.5 Jeżeli w trakcie doręczenia przesyłki doręczyciel TOPTRANS nie dotrze do Klienta, w miejscu dostawy zostaje mu pozostawione awizo, na podstawie którego TOPTRANS podejmie kolejną próbę doręczenia przesyłki po wcześniejszym uzgodnieniu.

5.6 Klient jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistych kosztów transportu (opłaty za przewóz), nawet jeśli z przyczyn leżących po jego stronie nie odbierze dostawy towaru od TOPTRANS. W przypadku wysyłki towaru do Klienta, do Klienta zostanie przesłana faktura z wysokością opłaty za przesyłkę. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Klient przed powiadomieniem Sprzedawcy lub TOPTRANS o wysyłce zakupionego towaru powiadomi Sprzedawcę na piśmie o odstąpieniu od umowy kupna zgodnie z procedurą określoną w art. 3 ust. 7 niniejszych warunków.

6. Gwarancja jakości przy odbiorze, prawa z tytułu wadliwego wykonania i procedura reklamacyjna

6.1 Sprzedający odpowiada wobec kupującego-konsumenta za to, że rzecz przy odbiorze nie ma wad (gwarancja jakości przy odbiorze zgodnie z § 2161 Kodeksu Cywilnego). Faktura za towar pełni jednocześnie funkcję karty gwarancyjnej.

6.2 Jeżeli rzecz nie ma cech określonych w § 2161 Kodeksu cywilnego, kupujący-konsument może żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wad, jeżeli nie jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, kupujący może żądać jedynie wymiany tej części; jeżeli nie będzie to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak ze względu na charakter wady jest to nieproporcjonalne, w szczególności jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Jeżeli kupujący-konsument nie odstąpi od umowy albo nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowej rzeczy bez wad, wymiany jej elementu albo naprawy rzeczy, może żądać rozsądnej zniżki. Kupujący-konsument ma prawo do rozsądnej zniżki także wtedy, gdy sprzedawca nie może dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić jej część lub naprawić rzecz, a także w przypadku, gdy sprzedawca nie naprawi sytuacji w rozsądnym terminie, lub jeżeli rozwiązanie problemu spowodowałoby znaczne trudności.

6.3 Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru towaru przez kupującego-konsumenta, uważa się, że rzecz była wadliwa już w chwili odbioru.

6.4 Prawa z tytułu wadliwego wykonania nie przysługują kupującemu, jeżeli towar ma wadę, która powstała na skutek transportu towaru przez kupującego lub nieprofesjonalnego obchodzenia się z nim przez kupującego.

6.5 Wadą towaru nie jest zwykła różnica w kolorze lub strukturze materiałów naturalnych i sztucznych, szczególnie w przypadku towaru zamawianego dodatkowo.

6.6 Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie obejmuje zużycia rzeczy spowodowanego jej zwykłym użytkowaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub obróbką, wpływem warunków atmosferycznych, nieprofesjonalnym obchodzeniem się, umyślnym uszkodzeniem lub wadami, o których Klient został powiadomiony pisemnie w umowa kupna.

6.7 Kupujący-konsument uprawniony jest do skorzystania z prawa z tytułu wady towaru powstałej w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania, kupujący-inny podmiot w terminie sześciu miesięcy od dnia odbioru. W przypadku towaru używanego strony ustalają termin dochodzenia praw z tytułu wadliwego wykonania wynoszący dwanaście miesięcy od dnia odbioru.

6.8 Dla kupującego-innego podmiotu, w przypadku nienależytego wykonania, ustala się, co następuje z odstępstwem od odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego: wystąpienie wady lub usterek dających się naprawić, uważa się zawsze za nieistotne naruszenie umowy, a nie istotne naruszenie, w przypadku nieistotnego naruszenia umowy, kupujący – inny podmiot ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnego rabatu od ceny zakupu, według wyboru sprzedającego, w przypadku istotnego naruszenia umowy kupującemu – innemu podmiotowi przysługuje prawo do rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub odstąpienia od umowy.

6.9 Jeżeli Klient stwierdzi inne niż oczywiste uszkodzenia przesyłki, których przyczyną jest najprawdopodobniej wina przewoźnika, zaleca się postępowanie zgodnie z poniższym opisem. Klient informuje TOPTRANS telefonicznie lub e-mailem, jeżeli transport został zrealizowany przez TOPTRANS, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki Klientowi i zwraca się do TOPTRANS o sporządzenie protokołu szkody odebrać przesyłkę u Klienta i dostarczyć ją Sprzedawcy. Klientowi nie wolno w żaden sposób obchodzić się z przesyłką i ma obowiązek zadbać o to, aby opakowanie, w którym dostarczono mu przesyłkę, zostało zachowane. Jednocześnie Klient informuje dział reklamacji e-sklepu www.heater-kamna.cz, czyli sprzedawcę, o uszkodzeniu przesyłki i przesyła mu dokumentację fotograficzną uszkodzonego towaru, opakowania i etykiet wysyłkowych firma TOPTRANS.

6.10 Kupujący może złożyć reklamację sprzedającemu za pośrednictwem strony internetowej sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres e-mail sklepu internetowego lukaskamna@seznam.cz. Sprzedający zaleca kupującemu następującą procedurę składania reklamacji: (i) poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego na stronie internetowej sprzedającego www.heater-kamna.cz w zakładce „kontakt” i przesłanie informacji e-mailem na adres adres e-mail lukaskamna@seznam.cz, lub (ii) listem dostarczonym do sprzedającego, w obu przypadkach kupujący dołączy dokumentację fotograficzną uszkodzonego towaru.

6.11 Sprzedawca rozpatrzy reklamację kupującego-konsumenta niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju towaru niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący – konsument ustalą dłuższy termin.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Wszystkie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym podlegają systemowi prawnemu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony postanawiają, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie ma to wpływu na prawa konsumentów wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7.2 Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem ich opublikowania i w odpowiednim brzmieniu mają decydujące znaczenie dla wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i później. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Nowa treść warunków zostanie opublikowana na stronie internetowej sprzedawcy www.heater-kamna.cz.

7.3 Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia swoich roszczeń wobec sprzedającego wynikających z umowy kupna na osobę trzecią bez zgody sprzedającego.

7.4 Szczególne ustalenia z klientem zawarte w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych, które byłyby z nimi sprzeczne.

7.5 W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

7.6 Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego wykorzystywania serwisu lub jego części bez zgody sprzedawcy.

7.7 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w Sklep internetowy lub w wyniku jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem. Kupujący podczas korzystania ze sklepu internetowego nie może stosować procedur mogących mieć negatywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz nie wykonywać żadnej czynności, która mogłaby pozwolić jemu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy oraz korzystania ze sklepu internetowego bez zezwolenia, jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub przeznaczeniem.

7.8 Kupujący niniejszym przejmuje ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

7.9 Umowa kupna wraz z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7.10 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

7.11 Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu.

8. Ochrona danych osobowych i przesyłanie wiadomości handlowych

8.1. Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

8.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres rozliczeniowy, numer identyfikacyjny, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, płeć, adres IP (zwane dalej „danymi osobowymi” ).

8.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu przesyłania kupującemu informacji i komunikatów handlowych. Zgoda na przetwarzanie całości danych osobowych zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

8.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek podać swoje dane osobowe w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) oraz że ma obowiązek bez zbędnej zwłoki poinformować sprzedawcę o zmianie swoich danych osobowych dane.

8,5. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych kupującego osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu. Poza osobami przewożącymi towar, dane osobowe Sprzedającego nie będą przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Kupującego.

8.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w postaci elektronicznej w sposób zautomatyzowany.

8.7. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są prawidłowe i że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

8.8. W przypadku, gdy kupujący uważa, że ​​sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 8 ust. 5) przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem ochrony życia prywatnego i osobistego kupującego lub z naruszeniem prawa, w szczególności jeśli dane osobowe są nieprawidłowe z punktu widzenia w celu ich przetwarzania, może zwrócić się do sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego o wyjaśnienia albo żądać, aby sprzedawca lub podmiot przetwarzający usunął powstały w ten sposób stan.

8.9. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca ma obowiązek udzielić mu tej informacji. Sprzedawca ma prawo żądać rozsądnej zapłaty, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim.

8.10. Kupujący ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

8.11. Sprzedawca wystawia niniejsze warunki na czas nieokreślony i zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.

9. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

9.1 Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https: //adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna.

9.2 Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Unii Europejskiej Parlamentu i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

9.3 Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję handlową przeprowadza właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów w określonym zakresie.

Niniejsze Ogólne Warunki stają się ważne i skuteczne z dniem 15.08.2020.

W Opolanach 15 sierpnia 2020